Handige Weetjes voor jong en oud:

Volwassenen

Deelname aan de cursus en lessen betekent akkoord gaan met deze voorwaarden

1.  Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2.  Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een training tot 4 dagen voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan het betaalde cursusgeld.

3.  Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico.

4.  De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

5.  Meldt lichamelijke en/of psychische klachten schriftelijk of telefonisch vooraf aan de trainster.

6.  Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan een cursus, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.

6.  Jouwmoment.nu kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, nog voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

De persoonlijke informatie die je geeft zal niet gedeeld worden met de werkgever. 

Het evaluatieformulier over de training zal ná de training gedeeld worden met de werkgever indien daarom gevraagd wordt.

Aanmelden: Je kunt je kind aanmelden via het inschrijfformulier. Dit kan je per mail aanvragen of heb je samen met de algemene voorwaarden gekregen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal jouwmoment.nu vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal je kind op de wachtlijst komen. Je wordt hierover geïnformeerd. Mocht je hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoekt jouwmoment.nu je dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Weetjes: Kinderen/Tieners

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid:
Als je kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient je dit uiterlijk

2 uur voor aanvang van de les via sms/whatsApp of per e-mail door te geven (06-17330768). Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk maar een ander kind mag op dit lesuur Alleen bij (YogaLessen mogelijk) voor je kind in de plaats komen. Dit dien je wel van te voren aan te geven. Indien je kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik je verzoeken dit tijdig door te geven.

In geval van ziekte of afwezigheid van de docent, wordt vanaf de eerste lesuitval een inhaaldag afgesproken of een vervangende docent ingezet.

Bereikbaarheid van de ouders:
Mocht er tijdens de les iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat Jouwmoment.nu je kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van je werk, waarop je tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt Jouwmoment.nu  dit graag van je.

Lessen
Het seizoen is verdeeld in periodes. De data worden je toegezonden.
Er is geen les tijdens vakanties www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/schoolvakanties

Betalingen: De inschrijving is pas definitief als de betaling (uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les) is voldaan.

Vervolg van de lessen: Als je kind het lidmaatschap na de lopende periode niet meer wil voortzetten dien je dat minstens 3 weken voor het eindigen van het blok via een email door te geven aan de docent.
Anders word er vanuit gegaan dat je kind gewoon doorgaat met het volgen van de yogalessen. (ook na de zomervakantie)

Brengen en halen: Graag verzoekt Jouwmoment.nu je ervoor te zorgen dat je kind op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden.

Kleding: Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt). We werken op blote voeten en in de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig.

Mededelingen: Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn krijg je hier een mail over.

1.  Deelname aan de cursus betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

2.  Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

3.  Definitieve plaatsing na aanmelding, een eventueel intakegesprek en overmaking van het inschrijfgeld.
Betalingen: Je krijgt een factuur toe gestuurd.

4.  Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een training geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan het betaalde cursusgeld.

8.  Deelname aan de cursus of training geschiedt geheel op eigen risico.

9.  De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

10.  Meldt lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de trainster.

11.  Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst je arts of therapeut.

12. Brengen en halen: Graag verzoekt jouwmoment.nu u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is.

13. Kleding: Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt). Ook iets warms want tijdens de ontspanning kan het koud aanvoelen.

14. Mededelingen: Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn. Krijg je hier een mail over.

Foto’s en filmpjes

Om foto’s en filmpjes van je kind of jou op de website en voor social media in te zetten, geef je bij het aanvaarden van deze voorwaarden Jouwmoment.nu je toestemming hiervoor. Mocht je, om welke reden dan ook, geen toestemming willen verlenen voor de plaatsing van foto’s en filmpjes van uw kind of jezelf op de website www.jouwmoment.nu, de facebookpagina en andere social media, dan mail je dit naar Info@jouwmoment.nu.
Jouwmoment.nu gaat ervan uit dat bij het plaatsen van een VINKJE je toestemming verleent voor plaatsing.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Jouwmoment.nu dat graag. Jouwmoment.nu is bereikbaar via de mail info@jouwmoment.nu, via whatsApp of telefoonisch 06-17330768.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Met het invullen van het schrijfformulier geef je aan dat je er van bewust bent dat de Mindfulness-training en de Yogalessen zoals gegeven bij Jouwmoment.nu gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De aangeleerde vaardigheden en attitudes zijn zeer waardevol gebleken.

Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Mocht je kind onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze training. Jouwmoment.nu is niet berekend op GGZ-problematiek en of op acute, urgente crisissituaties.

Jouwmoment.nu kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, nog voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Jouwmoment.nu stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Jouwmoment.nu  stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de ruimte en inventaris van Jouwmoment.nu en/of de locatie.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt jouwmoment.nu dat graag. Jouwmoment.nu  is bereikbaar via de mail info@jouwmoment.nu of via telefoonnummer 06-17330768.

Via www.facebook.com/jouwmoment.nu en www.instagram.com/jouwmoment.nu/ volg je de laatste nieuwtjes, foto’s en interessante artikelen.

Jouwmoment.nu Mindfulness-Trainingen, Balans in de Klas-lessen en trainingen en Yogalessen worden verzorgd door Hanke den Boer.

 

Algemene Voorwaarden

Jouwmoment.nu – kvk: 61549320

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jouwmoment.nu en bijbehorende website.

Zie ook HANDIGE WEETJES en het privacyreglement

De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.jouwmoment.nu.

Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 – Definities
Jouwmoment.nu
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61549320, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.
Dienst
Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Jouwmoment.nu aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Jouwmoment.nu.
Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Jouwmoment.nu, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen en alle abonnementen die Jouwmoment.nu aanbiedt. Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.
Website
De website Jouwmoment.nu en alle gerelateerde subdomeinen en url’s beheerd door Jouwmoment.nu.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Jouwmoment.nu zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.
2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Jouwmoment.nu een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.
2.4 Voor de diensten van Jouwmoment.nu, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.5 Jouwmoment.nu is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jouwmoment.nu zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Jouwmoment.nu beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Jouwmoment.nu een regeling treffen naar redelijkheid.
2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Jouwmoment.nu niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jouwmoment.nu in het leven roepen.
3.2 Jouwmoment.nu is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.
3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Jouwmoment.nu is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door samengesteld. Jouwmoment.nu is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
3.4 Jouwmoment.nu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.
3.5 Jouwmoment.nu kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops of andere diensten van Jouwmoment.nu. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.
3.6 De aansprakelijkheid van Jouwmoment.nu overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Jouwmoment.nu verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom
4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Jouwmoment.nu rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Jouwmoment.nu
4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jouwmoment.nu en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Jouwmoment.nu schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Jouwmoment.nu daardoor of in verband daarmee lijdt. Jouwmoment.nu behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 – Privacy
5.1 Jouwmoment.nu zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 6 – Toepasselijk recht
6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Jouwmoment.nu, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten
2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Jouwmoment.nu.
2.2 Het is niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Jouwmoment.nu of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
2.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Jouwmoment.nu hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
2.6 Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.
2.7 Jouwmoment.nu behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.
2.8 Jouwmoment.nu doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video’s altijd beschikbaar zijn. Jouwmoment.nu kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
2.9 Jouwmoment.nu doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is en kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
2.10 Jouwmoment.nu kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Jouwmoment.nu, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden. Jouwmoment.nu behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
2.13  Specifiek voor: Balans in het Gezin programma : Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in direct na het ingaan van het programma. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Dit herroepingsrecht is van toepassing op de onlinediensten van Jouwmoment.nu genaamd ‘Balans in het Gezin programma’. 
2.15 Jouwmoment.nu behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
2.16 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
2.17 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen
( zie ook handige weetjes)
3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 8 dagen voldaan te worden.
3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop of training te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.
3.3 Jouwmoment.nu doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Jouwmoment.nu kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
3.4 Jouwmoment.nu kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de (yoga)-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
3.7 Jouwmoment.nu heeft het recht een offline cursussen, lessen workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Jouwmoment.nu heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
3.8 Jouwmoment.nu behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Jouwmoment.nu.
3.9 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
3.10 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik Hanke den Boer. De eigenaresse van Jouwmoment.nu, gevestigd in Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61549320

 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid.
Lees ook handige weetjes en de algemene voorwaarden. 
Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website www.jouwmoment.nu wordt beheerd door Hanke den Boer – eigenaar en oprichtster van Jouwmoment.nu – is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:
Jouwmoment.nu – Hanke den Boer – Hoofddorp – KvK 61549320

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier of inschrijfformulierinvult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn, afhankelijk waarvoor je je aanmeld:

· Voor- en achternaam

· Voor en achternaam van je kind

· Leeftijd van je kind

· E-mailadres

· Telefoonnummer / skypeadres

· Bedrijfsnaam

· Straat en huisnummer

· Woonplaats

· Hulpvraag

· Informatie over thuissituatie

· Persoonlijke informatie

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

· Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwtjes en commerciële nieuwsbrieven. Deze gegevens heb ik verkregen via het downloaden van gratis documenten of wanneer je klant bij me wordt. Gegevens die via mijn contactformulieren binnen komen gebruik ik niet voor het e-mailmarketingsysteem tot je klant wordt. Krijg je toch ongewenste mailing dan is er de mogelijheid onder aan de pagina je af te melden.

· Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

· Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

· Je naam, emailadres, telefoon en/of skypadres, hulpvraag en de persoonlijke gegevens van je kind en/of van jezelf zijn nodig om in te kunnen schatten of de training/curcus/coaching geschikt zijn voor jou of je kind.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp. Na het beindigen van de training/curcus/coaching zullen de volgende gegevens, telefoon en/of skypadres, hulpvraag en de persoonlijke gegevens van je kind en/of van jezelf, vernietigd worden. Je naam en emailadres blijven in het e-mailmarketingsysteem en kun je je ten alletijden zelfvoor afmelden.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van de Nederlandse mailingprovider Mailblue en via Jotform gaan de inschrijfformulieren. Check hoe Mailblue en Jotform met de privacy van je gegevens omgaan.

De persoonlijke informatie die ik van je krijg deel ik NIET ongevraagt met je werkgever of andere instanties.

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder Aadoni, betalingssysteem Acumulus, webhost Transip. Met deze mensen heb ik een
verwerkersovereenkomst afgesloten zodat het duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen. 

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. 

In ‘t kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

· Facebook

· Instagram

· LinkedIn

· Pinterest

· YouTube

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jouwmoment.nu. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

· Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.  

· Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan me e-mailen via info@jouwmoment.nu

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.